Duurzaam Ruinen

Collectief zonnepanelen project op Sporthal De Marse
Om ons heen zien we steeds meer projecten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Ook in Ruinen zitten we niet stil. We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Rune en Ondernemend Ruinen. Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.
Wij zijn gestart met het realiseren van een collectief zonnepanelen project op sporthal De Marse voor en met inwoners van Ruinen en omgeving. Meedoen aan dit project is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook financieel interessant. Op de sporthal passen ongeveer 180 zonnepanelen. Daarmee kunnen 15 tot 20 huishoudens in Ruinen en omgeving in hun jaarlijkse energiebehoefte voorzien.
Op 29 november 2017 vond de eerste informatieavond over dit project plaats. Het was een drukbezochte avond. Er hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. Begin januari zullen we voor alle geïnteresseerden een vervolgbijeenkomst organiseren. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan aan via het mailadres info@dbrune.nl
Voor iedereen die meer wil weten, verwijzen we alvast naar onderstaande informatie.

Samen duurzame energie opwekken in Ruinen!

De Postcoderoos (PCR) ofwel de Regeling Verlaagd Tarief Elektriciteit

Wat houdt de regeling in?
De PCR maakt het mogelijk om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen en daarbij een forse korting te krijgen op de energiebelasting. De deelnemers werken samen om vanuit één locatie zonne-, water of wind energie op te wekken. Niet elke woning is geschikt voor zonnepanelen: de ligging van het dak t.o.v. de zon kan minder gunstig zijn, de dakbedekking met riet is een belemmering of de bewoners vinden het aanblik gewoon niet fraai. Voor de via die investering opgewekte energie krijgt een deelnemer de volledige energiebelasting terug! In de praktijk komt dat neer op een korting van ruim 12 cent per kWh! De overheid garandeert de teruggave van de energiebelasting voor 15 jaar. Zij garandeert wel de duur hiervan, maar niet de hoogte van de belasting. Om aanspraak te maken op de belastingkorting moet er een rechtspersoon, bijvoorbeeld een coöperatie of een Vereniging Van Eigenaren worden opgericht.

Wie kunnen er meedoen?
Iedereen in Ruinen kan meedoen door een aandeel te nemen in het postcoderoos project. De deelnemers moeten wonen in hetzelfde postcodegebied als waarin de installatie wordt opgericht of in een direct aangrenzend postcodegebied.
Deelnemers kunnen alleen particulieren/kleinverbruikers zijn. Een kleinverbruiker is een particulier of ondernemer die een aansluiting van 3 * 80 Ampère of kleiner heeft, met een maximum van 10.000 kWh verbruik. Maximaal 20% van de opgewekte energie mag naar ondernemers gaan.
Een PCR kan door tenminste 2 personen worden opgezet. Zij moeten dan zelf een VvE of Coöperatie oprichten, aanvraag doen bij de belastingdienst en alle andere zaken regelen. Een maximum aantal deelnemers is er niet, behalve de beperking van de postcodes.

Wat moet ik als deelnemer investeren?
De deelname aan een PCR vergt ongeveer een investering van de deelnemers van € 1.100 per 1.000 kWh af te nemen elektriciteit. Het gemiddeld verbruik van een particulier huishouden in Nederland is ongeveer 3.500 KWh. Een paneel kost ongeveer € 280,- (indicatief).
Er zijn mogelijkheden te over om deze investering te doen met geleend geld. Bij Rijk, provincie en gemeente zijn verschillende goedkope zonneleningen voor particulieren beschikbaar.
Naast die investering zijn er jaarlijks operationele kosten van de installatie (aansluiting net, meetdienst, verzekering, onderhoud, administratiekosten, vergaderkosten, etc.).

Wat levert deelname aan de PCR mij op?
Allereerst lever je een welkome bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie in Nederland en werk je mee aan het duurzaam maken van Ruinen!
De opgewekte energie wordt op jaarbasis over de deelnemers verdeeld op basis van de grootte van het aandeel van de deelnemer. De coöperatie of VvE moet hiervoor een opgave doen aan de elektriciteitsleverancier (EL) waarvan de deelnemer(s) de stroom afnemen. De EL verrekent vervolgens op de jaarnota dit aandeel door hierover geen energiebelasting te berekenen
Een voorlopige berekening laat zien dat een aandeel in een PCR in ongeveer 9 jaar wordt terugverdiend. Een PCR en ook de korting op de energiebelasting van € 0,1225 wordt door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd.
Daarnaast verkoopt de Coöperatie of VvE de opgewekte elektriciteit aan de Elektriciteitsmaatschappij en ontvangt hiervoor een vergoeding van momenteel € 0,044 per kWh (ongeveer de huidige marktprijs). Deze opbrengst wordt gebruikt om de operationele kosten te betalen.

Wat wordt van een deelnemer verwacht?
Voor deze PCR in Ruinen willen we een coöperatie oprichten. Iedereen die mee wil doen, moet lid worden van deze coöperatie. De deelnemers vormen met elkaar de coöperatie. Uit de deelnemers dienen minstens drie bestuursleden het bestuur te vormen. De deelnemers nemen een aandeel in deze coöperatie door een aantal panelen te kopen. De deelnemer kan zoveel panelen afnemen als die wil (voor ondernemers is dit beperkt tot 20% van het totaal). We raden alleen aan dat deelnemers niet meer panelen afnemen dan ze gebruiken.

Korte samenvatting van de berekeningen tijdens de presentatie.
Uitgangspunten:
– 180 panelen;
– 275 Wp vermogen per paneel (Wp staat voor Watt piek en geeft de maximale capaciteit van een paneel aan);
– In totaal is het vermogen van de installatie dus 49.500 Wp;
– 900 kWh productie per kWp (90%). Een paneel zal niet steeds zoveel stroom leveren als die maximaal kan. De 90% is een indicatie voor het gemiddelde dat een paneel steeds aan stroom levert;
– In totaal zal dus de productie van de installatie per jaar 45.000 kWh zijn (90% x 49.500 Wp);
Benodigde hoeveelheid panelen:
– De opbrengst is 250 kWh per paneel (45.000 kWh gedeeld door 180);
– Bij een gebruik van 3.500 kWh zijn dan 14 panelen nodig (3.500 gedeeld door 250);
Kosten:
– Indicatie installatie: € 1,- per Wp. Dit komt dus neer op € 49.500,- voor de installatie.
– De kosten voor een 3*80 Amp installatie bedragen € 1.087,-;
– Voor het oprichten van de coöperatie en dergelijke, kan een subsidie bij de provincie worden verkregen;
– Totale installatiekosten zijn dan € 50.587,-;
– Per paneel komt dit neer op € 280,- investering.
Opbrengsten:
– € 0,1225 per kWh belastingteruggave per jaar. Dit is € 30,60 per jaar;
– € 0,044 per kWh geleverde stroom. In totaal is dit € 1.980,-;
Kosten:
– Exploitatiekosten. Ruim gerekend bedragen deze zo’n € 1.950,- per jaar. Deze worden gedekt door de inkomsten uit de stroom;
Terugverdientijd:
– Deze is ruim 9 jaar (€ 280,- gedeeld door € 30,80 =);
Rendement:
– De totale inkomsten over de looptijd van 15 jaar zijn € 462,- per paneel;
– Het totale rendement is dus (€ 462,- -/- € 280,- =) € 182,- per paneel;
– Dat komt neer op een gemiddelde van 4,33% rendement per jaar.

Hoe willen we deze postcoderoos realiseren?
– Na de informatiebijeenkomst van 29 november vragen we of iedereen die serieuze belangstelling heeft, dit kenbaar wil maken en wil opgeven voor hoeveel panelen hij/zij wil deelnemen. Dit verplicht nog tot niets.
– Hierna gaan we verder met werven van leden. Zodra voor alle panelen serieuze belangstelling bestaat, gaan we langs alle belangstellenden om te vragen of ze definitief willen deelnemen.
– Bij de PCR maken alle deelnemers de afspraak dat zij een aantal panelen plaatsen op een dak van of een derde of van een deelnemer. In ons specifieke geval gaat het om 180 panelen op het dak van sporthal De Marse dat in het bezit is van de gemeente.
– Met de gemeente wordt een overeenkomst gesloten (recht van opstal).
– Bij de belastingdienst moet vervolgens een aanvraag worden ingediend voor toepassing van het zogenaamde verlaagde tarief. Dit betekent dat de belastingdienst controleert of de deelnemers binnen de geldende postcodes wonen en of zij aan andere eisen voldoen (zie aanmeldingsformulier belastingdienst).
– De aanvraag kan alleen worden ingediend door een Coöperatie of door een Vereniging van Eigenaren (VvE). De deelnemers betalen op basis van hun aandeel in de installatie de investeringskosten aan de Coöperatie of VvE. De Coöperatie of VvE regelt de verdere plaatsing enz.
– De opgewekte energie wordt op jaarbasis over de deelnemers verdeeld op basis van de gemaakte afspraken. afnemen. De EL verrekend vervolgens op de jaarnota dit aandeel door hierover geen energiebelasting te berekenen ( € 0,1225 per kWh incl. BTW).
– De Coöperatie of VvE verkoopt de opgewekte elektriciteit aan de EL en ontvangt hiervoor een vergoeding van stel € 0,044 per kWh (ongeveer de huidige marktprijs). De Coöperatie of VvE betaalt deze opbrengst door aan de deelnemers na aftrek van de gemaakte kosten.

Belangstelling tonen
Belangstellenden kunnen terecht bij Dorpsbelangen Rune: info@dbrune.nl.
Wil je nog meer informatie: bel dan Suzan Glazenborg (06-11447107) van DB Rune of werkgroeplid Henk Vrijhof (471064).