Vacature Projectleider Ruinen Poort Dwingelderveld

De regiegroep Ruinen Poort Dwingelderveld zoekt per direct
een ondernemende en verbindende
Projectleider
voor gemiddeld 8-12 uur per week.

Het project Ruinen Poort Dwingelderveld is een gezamenlijk initiatief van inwoners en ondernemers uit Ruinen, in samenwerking met Natuurmonumenten, de Ruiner Schaapskudde en gemeente De Wolden. Het afgelopen jaar zijn in diverse werkgroepen al veel plannen ontwikkeld om het Nationaal Park Dwingelderveld en het dorp Ruinen nog beter aan elkaar te verbinden.

Om alle initiatieven, ideeën en plannen samen met de regiegroep en de werkgroepen tot uitvoering te brengen is behoefte aan een actieve coördinerende en ‘hands on’ inbreng van een Projectleider. Van de projectleider wordt een zeer zelfstandige, resultaatgerichte en verbindende stijl van werken verwacht. Hij/zij legt verantwoording af aan de Regiegroep van het project Ruinen Poort Dwingelderveld.

Kerntaken van de Projectleider:

 • Het coachen en aansturen van de verschillende werkgroepen;
 • Opleveren van de benodigde documenten voor subsidie-aanvragen;
 • Een uitvoeringsprogramma opstellen voor het project en deze coördineren in de uitvoeringsfase;
 • Enthousiasmeren en verbinden van (lokale) ondernemers om te investeren in de diverse kansen die de poort te bieden heeft;
 • Verzorgen van informatiebijeenkomsten voor inwoners en/of ondernemers;
 • Informeren van de regiegroep over de voortgang van het project en kansen actief inbrengen in de diverse afstemmingsoverleggen.
 • Adviseren over geschikte communicatie- en PR-momenten en hier een actieve bijdrage aan leveren.
 • Opstellen van een Promotie / Communicatieplan.

Vereiste vaardigheden en eigenschappen voor deze functie:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Verbinder: het kunnen bewerkstelligen van draagvlak in de werkgroepen en belanghebbende organisaties;
 • Motiverend: het positief kunnen beïnvloeden van mensen en kunnen enthousiasmeren;
 • Flexibiliteit in rolvervulling en qua beschikbaarheid;
 • Aanjager: weet op enthousiaste wijze tot actie aan te zetten;
 • Sociaal vaardig: is betrokken en toegankelijk;
 • Heeft ervaring in soortgelijke rollen en is bekend met de regio/omgeving Ruinen.

Wij bieden:

 • Een uitdagende opdracht voor de duur van één jaar’;
 • Een passende vergoeding op basis van een payroll-constructie of op declaratiebasis;
 • Flexibel en zelfstandig in te richten werkzaamheden;
 • Een enthousiast team van inwoners, ondernemers en organisaties die dit project graag tot een succes willen maken.
Interesse?
Heeft u interesse in de functie van Projectleider Ruinen Poort Dwingelderveld? Dan verzoeken wij u om uw interesse aan ons kenbaar te maken door middel van een korte motivatie en CV. U kunt deze per mail richten aan de secretaris van de Regiegroep, mevrouw Pat Holman, via ruinen@roelbarkhof.nlVoor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Johan van den Berg, lid van de Regiegroep, te bereiken via 06 – 83 24 52 74.Voor nadere informatie over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Jirtsin Beenhakker, lid van de Regiegroep en voorzitter van de selectiecommissie, te bereiken via 06 – 29 16 86 66.Uw reactie dient uiterlijk 15 juli a.s. bij ons binnen te zijn. Ook gepensioneerden die zichzelf geschikt achten voor deze functie worden van harte uitgenodigd hun interesse aan ons kenbaar te maken.

Asfaltreparaties en Slijtlagen 2016

In opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeente de Wolden gaat Schagen Infra BV uit Hasselt vanaf dinsdag 14 juni starten met het uitvoeren van het werk ‘Bak- en vlakfrezen + Slijtlagen 2016’.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het repareren van het asfalt en het aanbrengen van slijtlagen. In verband met een logische uitvoeringsvolgorde is het werk door de aannemer opgedeeld in 2 fasen.
Fase 1: Asfaltreparaties, uitvoering week 24 en 25
Fase 2: Aanbrengen slijtlagen, uitvoering week 27

Klik hier voor het schema.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de wegen tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer. Eventueel aanwezige bushaltes worden tijdens de stremming buiten bedrijf gesteld. De aannemer zal hierover contact opnemen met de busmaatschappij. Direct aanwonenden zullen een aantal werkdagen voor de uitvoering door de aannemer nader worden geïnformeerd door middel van een brief in de brievenbus. De aanwonende burgers en bedrijven worden verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met de uitvoeringsdata en eventuele bezoekers/leveranciers e.d. in kennis te stellen van de stremmingen. Het verkeer op de doorgaande hoofdroutes wordt in geval van stremming omgeleid door middel van bebording. Voor aanwonenden en alarmdiensten zijn de wegen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beperkt toegankelijk. Fietsers worden verzocht af te stappen daar waar werkzaamheden plaatshebben. Het legen van de vuilcontainers zal gewoon zijn doorgang vinden. De aannemer zorgt zonodig voor het verplaatsen van de containers naar een plek waar de vrachtauto Van Gansewinkel kan komen. De aannemer zal hierover contact opnemen met Van Gansewinkel. Het aanbrengen van slijtlagen is uiterst weersgevoelig. Bij neerslag of bij grote kans op neerslag zal afgeweken moeten worden van de hierboven aangegeven data. Wijzigingen in de planning kunt u vinden op http://www.dewolden.nl en http://www.provincie.drenthe.nl

Werkzaamheden aan de openbare ruimte in De Wolden Week 20 – 2016

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 20 – 2016 plaatsvinden. Op deze wijze kunt u uw achterban adequater informeren. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

Waar Activiteiten Wanneer
de Wijk Hessenweg: preventief bestrijden eikenprocessierups Week 20 t/m 21
Linde Linderweg: preventief bestrijden eikenprocessierups Week 20 t/m 21
Ruinen Echtenseweg en Ruinerdijk:
preventief bestrijden eikenprocessierups
Week 20 t/m 21
Gehele gemeente – aanbrengen bewegwijzering naar dorpen
– vervangen lampen openbare verlichting
– onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting
Week 18 t/m week 23
Week 18 t/m week 23
Week 20

 

 

Werkzaamheden aan de openbare ruimte in De Wolden Week 19 – 2016

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de  weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 19 – 2016 plaatsvinden. Op deze wijze kunt u uw achterban adequater informeren. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

Waar Activiteiten Wanneer
de Wijk Aanleg fietspad Hoogeveensevaart tussen NAM locatie en Slenkenweg / Zuiderkanaalweg

Hessenweg: preventief bestrijden eikenprocessierups

Week 14 t/m week 19

Week 18 t/m 20

Linde Linderweg: preventief bestrijden eikenprocessierups Week 18 t/m 20
Ruinen Echtenseweg en Ruinerdijk:

preventief bestrijden eikenprocessierups

Week 18 t/m 20
Gehele gemeente – aanbrengen bewegwijzering naar dorpen

– vervangen lampen openbare verlichting

Week 18 t/m week 23

 

 

Gebruik duurzame energiebronnen stimuleren

Gemeente De Wolden wil plannen van inwoners om gebruik te maken van duurzame energiebronnen meer ruimte geven. Met het plaatsen van bijvoorbeeld windturbines en
zonnepanelen moet wel rekening gehouden worden met de landschappelijke kwaliteiten van De Wolden. Daarom stelt de gemeente uitvoeringsregels op. Het beleid voor
duurzame energiebronnen bespreekt de gemeenteraad donderdag 26 mei.

Wethouder Jan ten Kate: “We willen de verduurzaming in de Woldense samenleving stimuleren en faciliteren. Samen met inwoners en organisaties hebben we daarom hier
actief over nagedacht. Dit staat beschreven in de concept-beleidsnotitie.”

Gebruik van windturbines
In De Wolden zijn grootschalige windturbines uit esthetisch oogpunt niet gewenst, wel zijn er mogelijkheden voor kleinschalige windturbines. Zo is het voorstel om de hoogte voor windturbines te vergroten naar 15 meter (hoogte van de as van de turbine). Ook worden de mogelijkheden voor experimentele vormen van windturbines vergroot, bijvoorbeeld de plaatsing van een horizontale windturbine op een bedrijfsgebouw. Wel wordt voor plaatsing van de windturbines onderscheid gemaakt in bestemmingen en ligging van percelen binnen of buiten de bebouwde kom.

Inzet zonnepanelen
Naast windenergie bevat de concept-beleidsnotitie ook regels om zonnepanelen te plaatsen buiten en aansluitend aan het bouwblok. Het moet hierbij gaan om
energieopwekking voor eigen gebruik. De oppervlakte van de te plaatsen zonnepanelen is afhankelijk van de bestemming. Grootschalige, commerciële productievelden worden uitgesloten.

Sporthal Ruinen krijgt nieuwe vloer

In de aankomende zomervakantie laat de gemeente een nieuwe sportvloer leggen in sporthal De Marse in Ruinen. Wethouder Jan van ’t Zand: ”De gemeente draagt de sport
een warm hart toe. Het vervangen van de vloer is nodig om op een veilige en goede manier te kunnen blijven sporten in de sporthal.”

De huidige vloer voldoet niet meer aan de door het NOC*NSF gestelde eisen. Zo zit er te weinig demping in de vloer en is de vloer te ‘ruw’. De ondervloer in de sporthal is nog nooit vervangen. De toplaag is 15 jaar geleden vervangen. Na de zomervakantie voldoet de vloer weer aan de nieuwste eisen en dit bevordert het gebruiksgemak van de sporters.

Nieuwe gemeentelijke milieustraat

De Wolden wil een nieuwe milieustraat in Zuidwolde realiseren. Doel hiervan is de dienstverlening voor het gescheiden inleveren van grof afval te verbeteren.
De gemeente heeft als ambitie in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Op dit moment zamelt de gemeente ongeveer 67%
van het afval gescheiden in. Donderdag 12 mei bespreekt de raad het voorstel van het college om een nieuwe milieustraat te realiseren.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We merken dat steeds meer inwoners gebruik maken van de milieustraat in Zuidwolde voor het inleveren van het grofvuil. Uit onderzoek is
gebleken dat om de inwoners goed te faciliteren een nieuwe milieustraat nodig is”.

Verbetermogelijkheden inleveren grof afval
Het college vraagt de raad in te stemmen met:

 • Realisatie van een nieuwe toekomstbestendige milieustraat op het huidige terrein te Zuidwolde;
 • Alle huishoudens in De Wolden een afvalpas aan te bieden waarmee twee keer per jaar gratis toegang verkregen kan worden tot de milieustraat;
 • Het terrein van de naastgelegen gemeentewerf ook bij de nieuwe milieustraat te betrekken;
 • Na realisatie de openingstijden van de milieustraat te verruimen door een middag per week extra open te zijn.
 • Het stroomverbruik op de nieuwe milieustraat te compenseren door deze te voorzien van zonnepanelen of een windmolen.

 

Kansen voor inwoners in de bijstand

Gemeente De Wolden stimuleert inwoners om uit de bijstand te komen. Het college heeft daarom besloten een kleine groep cliënten die als zelfstandige
beginnen, het eerste jaar vrij te stellen van gemeentelijke belastingen. Wethouder Mirjam Pauwels: ”Het gaat maar om een klein aantal inwoners,
maar we willen een positieve prikkel geven. We willen mensen de ruimte geven hun eigen bestaan op te bouwen.”

Als gevolg van de crisis zag De Wolden net als vele andere Nederlandse gemeenten dat het aantal inwoners dat afhankelijk werd van een uitkering toenam. “Nu de economie weer aantrekt, biedt dit ook kansen voor deze groep inwoners. Daarbij is het belangrijk om als gemeente maatwerk te bieden aan onze inwoners”: vervolgt wethouder Pauwels.

Niemand hoeft aan de zijlijn te staan
Gemeente De Wolden werkt met een team van werkcoaches en accountmanagers die haar tijd en energie besteedt om deze groep mensen te faciliteren, stimuleren en
activeren. Hierin maakt de gemeente onderscheid tussen re-integratie en participatie. Voor de groep participatie, de mensen voor wie werk (nog) niet is weggelegd, wordt maatwerk dienstverlening geboden. Er wordt ingezet op bijvoorbeeld vrijwilligerswerk dat past bij de individuele persoon.

Voor de groep re-integratie geldt dat er trajecten geboden worden die gericht zijn op werk. Voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt betekent dat met name actieve bemiddeling naar banen, al dan niet via werkstages of proefplaatsingen. De Wolden maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Drenthe. Dit zorgt voor een groot wervingsgebied van banen en werkstages. Ook organiseert de gemeente regelmatig speeddates met uitzendbureaus.

Naast de hiervoor genoemde activiteiten wordt begeleiding geboden aan mensen met een arbeidsbeperking met als doel dat ook deze mensen een betaalde baan vinden
waarbij de werkgever indien nodig ondersteuning kan krijgen in de vorm van een subsidie en begeleiding door een jobcoach.

Gemeente De Wolden biedt maatwerk vanuit de gedachte dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan.

Facebook

Morgenvroeg is het weer tijd om de oud papier kliko aan de weg te zetten. Doe dit voor 8:30 uur, dan komen een 6-tal voetballers van V.V. Ruinen deze gepast bij u legen. ... bekijk meerbekijk minder

2 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Morgen mag het oud papier weer aan de straat worden gezet. Blusgroep Ruinen komt als de brandweer bij u langs ... bekijk meerbekijk minder

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Allemaal weer opgelet: Morgenvroeg wordt het oud papier weer opgehaald. Mannenkoor de Geuzingers haalt de kliko's voor u leeg. ... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Morgenvroeg het oud papier weer aan de straat, de gymnasten van DOO staan garant voor het inzamelen, ze beginnen om 8:30 uur. ... bekijk meerbekijk minder

3 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Opgelet allemaal, morgen mag het oud papier weer aan de straat. Zorg er voor dat de kliko er voor half negen staat. ... bekijk meerbekijk minder

4 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Berichten Archief