Update Dorpsbelangen

Algemene Ledenvergadering
Vorig jaar heeft er geen officiële Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden vanwege de coronaperikelen. Op 19 augustus 2020 zijn de stukken per mail naar de leden gestuurd. Destijds was de gedachte dat alles in 2021 weer ‘normaal’ zou zijn en dat de activiteiten van Dorpsbelangen in 2021 weer enigszins op de gangbare manier doorgang zouden kunnen vinden. Echter bleek de praktijk anders te zijn en gelden er nog volop beperkingen. Omdat wij als bestuur van Dorpsbelangen wel graag het contact houden met onze leden is besloten om dit jaar in april wel een Algemene Ledenvergadering te houden. Helaas is het nog niet mogelijk om elkaar fysiek te treffen en derhalve zal de ALV online gehouden worden. Momenteel onderzoeken we nog wel onlineplatform we daar voor willen gebruiken. De datum en het tijdstip zijn al wel bekend: 21 april 2021 om 19.30 uur. We zullen er voor zorgen dat u de stukken tijdig per mail ontvangt. In deze mail zal ook worden uitgelegd op welke manier u deel kan nemen aan de ALV. 

Oproep voor nieuwe bestuursleden!
Wat we al wel kunnen melden dat er twee bestuursleden zullen stoppen na de ALV. Dus we zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons komen versterken en zo een mooie bijdrage aan de leefbaarheid van Ruinen/Rune willen leveren! Lijkt u dit wat, laat het weten via e-mail of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Update contactgegevens leden
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw e-mailadres of zijn er andere zaken bij u gewijzigd? Vergeet niet uw juiste contactgegevens door te geven voor ons actuele ledenbestand, zodat u geen belangrijke dorpsinformatie mist!

Concept Dorpsvisie
Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen is er hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie. Deze werkzaamheden zijn nu in de afrondende fase wat heeft geleid tot een concept Dorpsvisie. Het concept is nog een ruwe versie (zonder een mooie opmaak), waarin de werkwijze en de totstandkoming van de Dorpsvisie is beschreven. Met name de input van de leden en de meer dan 500 ingevulde enquêtes hebben als basis van deze conceptdorpsvisie gediend. Wij willen onze leden daarvoor danken en hun nogmaals de kans geven om mee te denken. Dus onze vraag aan u is dan ook het concept kritisch te lezen en uw op- of aanmerkingen uiterlijk 24 maart aanstaande per mail aan info@dbrune.nl door te geven. Deze opmerkingen zullen we gebruiken om een definitieve versie te schrijven en deze van de juiste opmaak te voorzien. Het streven is om dit alles vóór de ALV van 21 april aanstaande gereed te hebben. 

Wij wensen u veel leesplezier met het concept van de Dorpsvisie 2021 en hopen uw opmerkingen en reacties uiterlijk 24 maart aanstaande te mogen ontvangen. Tevens zien we u graag, helaas digitaal, op onze Algemene Ledenvergadering van 21 april aanstaande.