Sociaal Ombudsvrouw presenteert eerste inwonersmonitor

De Sociaal ombudsvrouw van De Wolden, Irma van Beek, heeft haar eerste verslag met bevindingen gepresenteerd aan Erik Verheijen, voorzitter van de raadswerkgroep Sociaal Domein van De Wolden. In het verslag staan signalen die zij opving over knelpunten in het sociale domein.

Over het algemeen gaat het goed; medewerkers van de gemeente doen hun werk met veel inzet en betrokkenheid. De meeste burgers zien en waarderen dat. Toch zijn er ook burgers onzeker, ongerust en ontevreden. In totaal hebben elf inwoners het afgelopen half jaar contact gezocht met de ombudsvrouw. Irma van Beek: “Dat is een bescheiden aantal, maar we mogen niet concluderen dat mensen die geen contact hebben gezocht dus helemaal tevreden zijn. De signalen van deze burgers staan voor meer algemene vragen/knelpunten, die breder leven en dus aandacht behoeven.”

Veel vragen en zorgen zijn terug te voeren op de communicatie. “Communiceren met kwetsbare burgers vraagt meer dan een correcte ambtelijke procedure. Om de kwetsbare inwoners daadwerkelijk centraal te stellen, is meer aandacht nodig voor hun specifieke kwetsbaarheden, zeker waar het de communicatie betreft. Het verstrekken van informatie en het nemen van beslissingen gebeurt in De Wolden door dezelfde ambtenaren/instantie. Dat maakt burgers huiverig om open kaart te spelen. Een (aanvullende) onafhankelijke informatievoorziening kan dit knelpunt oplossen.”

De gemeente De Wolden heeft de voorwaarden om voor WMO-vervoer in aanmerking te komen flink aangescherpt. “Nogal wat mensen, vooral in de buitendorpen zonder openbaar vervoer, komen hierdoor in de knel. Ook als burgers om een tijdelijke voorziening vragen stelt de gemeente zich zeer terughoudend op. Mensen ervaren het verschil tussen de oude regelingen en de nieuwe niet als redelijk”, aldus de Ombudsvrouw. “De eigen bijdrage voor thuiszorg is in 2015 verhoogd, waarbij de hoogte bij sommigen door het CAK pas laat bekend werd gemaakt. Dit maakt mensen huiverig om een beroep te doen op deze zorg en soms vragen ze zelfs helemaal geen zorg aan. Dit is voor iedereen ongewenst. Niet alleen voor betrokkenen, maar ook voor de gemeente die wil voorkomen dat problemen onnodig groter worden”, zo besluit de Ombudsvrouw.

Meer aandacht voor ‘de mens achter de aanvraag’
Samenvattend pleit de ombudsvrouw voor meer aandacht voor de mens achter de
aanvraag. Juist bij kwetsbare burgers schieten standaardprocedures – hoe correct en
zorgvuldig ze ook worden uitgevoerd – tekort. Niemand tussen wal en schip laten vallen
vereist allereerst persoonlijk contact.
Haar verslag heeft de Sociaal ombudsvrouw via de voorzitter van de raadswerkgroep
Sociaal Domein aangeboden aan de gemeenteraad van De Wolden. Het is aan de raad
om te bezien in hoeverre zij de conclusies en aanbevelingen van de ombudsvrouw
overneemt.