Woningbouw

Veelgestelde vragen over Oldenhave Bos Ruinen

1. Waarom is juist dit gebied aangemerkt als woongebied?
De keuze voor deze plek is onder andere ontstaan door stagnatie van (andere) woningbouw(projecten) in en om Ruinen. Projectontwikkelaar 03 had ondertussen gronden aangekocht in het plangebied en zich gemeld bij de gemeente met het verzoek hier woningen te realiseren. Om toch aan de woningbouwbehoefte van Ruinen te voldoen is gekozen om de woningbouwmogelijkheden in Oldenhave Bos te onderzoeken.
Dit heeft geleid tot de ondertekening van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. De gemeenteraad heeft in juni 2007 gekozen voor deze locatie. Op 23 oktober is een exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar gesloten. Naar verwachting start op korte termijn de bestemmingsplanprocedure.

2. Wat maakt het plan Oldenhave Bos bijzonder?
De wijk wordt ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met het omliggende landschap en bebouwing. Ruimtelijke kwaliteit staat voorop. De woonwijk zal ingepast worden in de bestaande structuur waarbij de bomen langs de straten Oldenhave en Bos zoveel mogelijk gespaard worden. Stedebouwkundig bureau Witpaard en partners heeft onderstaande aanzet tot een verkaveling gemaakt. Onlangs heeft de Raad ingestemd met de stedenbouwkundige schets.

3. Welke woningtypen komen er in het plan?
Het uitgangspunt is een gemengde wijk voor verschillende doelgroepen: er zullen drie bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap uitgegeven worden. De overige kavels betreft projectmatig gebouwde woningen. Momenteel wordt er vanuit gegaan dat er 10 vrijstaande woningen, 16 tweekappers en 7 rijtjeswoningen gerealiseerd worden. Hoeveel woningen er in totaal zullen komen te staan is afhankelijk van de verdere planvorming en de uitkomst van de diverse benodigde onderzoeken.

4. Hoe worden burgers betrokken bij de ontwikkeling?
Dorpsbelangen Ruinen is geïnformeerd over de woningbouwplannen. Eind oktober zijn de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. Daaropvolgend is 6 november 2007 in zaal Kuik in Ruinen de bevolking van Ruinen geïnformeerd over de planvorming. Recentelijk heeft de projectontwikkelaar gesproken met omwonenden. Ook kunnen burgers via de bestemmingsplanprocedure hun mening kenbaar maken door middel van het indienen van zienswijzen. Als het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt een informatieavond georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is. Tenslotte zal op de gemeentesite de meest recente informatie over de nieuwbouw te raadplegen zijn.

5. Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het gebied?
De gemeente De Wolden voert samen met 03 projectontwikkeling (als eigenaar van het terrein) de regie over dit project. 03 projectontwikkeling verkoopt de woningen en kavels waarop de woningen kunnen worden gebouwd aan iedere belangstellende.

6. Wanneer worden de eerste huizen gebouwd?
Als de voorbereiding volgens planning verloopt, kan medio 2010 gestart worden met de bouw. De eerste huizen kunnen dan begin 2011 worden opgeleverd.

7. Wanneer kan ik me inschrijven voor een woning?
Als de voorbereiding volgens planning verloopt, kunt u zich eind 2009 voor de woningen inschrijven. Dit proces zal via de projectontwikkelaar, 03 projectontwikkeling lopen. Hiervoor kunt u contact opnemen via (038) 4254480 of via www.03projectontwikkeling.nl. Ook via deze site en De Wolder Courant zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

8. Mijn vraag staat er niet bij
Voor verdere vragen kunt u terecht bij DB Rune of de gemeentewinkel van De Wolden.