Neuzendijk

Veelgestelde vragen over Neuzendijk in Ruinen.

1. Waarom is juist dit gebied aangemerkt als woongebied?
De keuze voor deze plek is ontstaan na het vertrek van de rioolwaterzuivering enkele jaren geleden, de plek ligt binnen de bebouwde kom. De gemeenteraad heeft in juni 2007 gekozen voor deze locatie. In september 2007 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de plannen voor de nieuwe woonwijk mogelijk te maken.

2. Wat maakt het plan Neuzendijk bijzonder?
De wijk wordt ontwikkeld met oog voor ruimtelijke kwaliteit. De woonwijk zal ingepast worden in de bestaande structuur. Een gerenommeerd bureau (Urhahn urban design) is door de gemeente gevraagd om de nieuwe woonwijk te tekenen.

3. Welke woningtypen komen er in het plan?
Het uitgangspunt is een gemengde wijk voor verschillende doelgroepen: er zullen bouwkavels uitgegeven worden maar ook projectmatig gebouwde woningen via een ontwikkelaar / bouwbedrijf. Ook zullen er waarschijnlijk starterswoningen en huurwoningen worden gerealiseerd. Hoeveel woningen er in totaal zullen komen te staan is afhankelijk van de verdere planvorming. Het aantal is dus niet van tevoren opgelegd maar is afhankelijk van het “laadvermogen” van de plek, oftewel het ontwerp zal aangeven hoeveel woningen er kunnen komen.

4. Hoe worden burgers betrokken bij de ontwikkeling?
Het Plaatselijk Belang is vanaf het begin betrokken bij de planvorming. Ook heeft er een informatieavond voor betrokkenen en geïnteresseerden plaatsgevonden over het plan. Ook kunnen burgers via de bestemmingsplanprocedure hun mening kenbaar maken door middel van het indienen van zienswijzen. Tenslotte zal op de gemeentesite de meest recente informatie over de nieuwbouw te raadplegen zijn.

5. Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het gebied?
De gemeente De Wolden voert samen met het waterschap (als tweede eigenaar van het terrein) de regie over dit project. Zij verkoopt de kavels waarop de woningen kunnen worden gebouwd aan iedere belangstellende. Een deel van de woningen kunnen projectmatig ontwikkeld worden. Dit zullen waarschijnlijk voornamelijk starterswoningen en huurwoningen zijn.

6. Wanneer worden de eerste huizen gebouwd?
Als de voorbereiding volgens planning verloopt, kan eind 2009 / begin 2010 gestart worden met de bouw. De eerste huizen kunnen dan in 2010 worden opgeleverd.

7. Wanneer kan ik me inschrijven voor een woning?
Als de voorbereiding volgens planning verloopt, kunt u zich medio 2009 op de kavels inschrijven. Dit zal kenbaar gemaakt worden op deze site en via De Wolder Courant.

8. Mijn vraag staat er niet bij
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de gemeentewinkel van De Wolden.

Startnotitie Neuzendijk