Gebruik duurzame energiebronnen stimuleren

Gemeente De Wolden wil plannen van inwoners om gebruik te maken van duurzame energiebronnen meer ruimte geven. Met het plaatsen van bijvoorbeeld windturbines en
zonnepanelen moet wel rekening gehouden worden met de landschappelijke kwaliteiten van De Wolden. Daarom stelt de gemeente uitvoeringsregels op. Het beleid voor
duurzame energiebronnen bespreekt de gemeenteraad donderdag 26 mei.

Wethouder Jan ten Kate: “We willen de verduurzaming in de Woldense samenleving stimuleren en faciliteren. Samen met inwoners en organisaties hebben we daarom hier
actief over nagedacht. Dit staat beschreven in de concept-beleidsnotitie.”

Gebruik van windturbines
In De Wolden zijn grootschalige windturbines uit esthetisch oogpunt niet gewenst, wel zijn er mogelijkheden voor kleinschalige windturbines. Zo is het voorstel om de hoogte voor windturbines te vergroten naar 15 meter (hoogte van de as van de turbine). Ook worden de mogelijkheden voor experimentele vormen van windturbines vergroot, bijvoorbeeld de plaatsing van een horizontale windturbine op een bedrijfsgebouw. Wel wordt voor plaatsing van de windturbines onderscheid gemaakt in bestemmingen en ligging van percelen binnen of buiten de bebouwde kom.

Inzet zonnepanelen
Naast windenergie bevat de concept-beleidsnotitie ook regels om zonnepanelen te plaatsen buiten en aansluitend aan het bouwblok. Het moet hierbij gaan om
energieopwekking voor eigen gebruik. De oppervlakte van de te plaatsen zonnepanelen is afhankelijk van de bestemming. Grootschalige, commerciële productievelden worden uitgesloten.

Sporthal Ruinen krijgt nieuwe vloer

In de aankomende zomervakantie laat de gemeente een nieuwe sportvloer leggen in sporthal De Marse in Ruinen. Wethouder Jan van ’t Zand: ”De gemeente draagt de sport
een warm hart toe. Het vervangen van de vloer is nodig om op een veilige en goede manier te kunnen blijven sporten in de sporthal.”

De huidige vloer voldoet niet meer aan de door het NOC*NSF gestelde eisen. Zo zit er te weinig demping in de vloer en is de vloer te ‘ruw’. De ondervloer in de sporthal is nog nooit vervangen. De toplaag is 15 jaar geleden vervangen. Na de zomervakantie voldoet de vloer weer aan de nieuwste eisen en dit bevordert het gebruiksgemak van de sporters.

Nieuwe gemeentelijke milieustraat

De Wolden wil een nieuwe milieustraat in Zuidwolde realiseren. Doel hiervan is de dienstverlening voor het gescheiden inleveren van grof afval te verbeteren.
De gemeente heeft als ambitie in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Op dit moment zamelt de gemeente ongeveer 67%
van het afval gescheiden in. Donderdag 12 mei bespreekt de raad het voorstel van het college om een nieuwe milieustraat te realiseren.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We merken dat steeds meer inwoners gebruik maken van de milieustraat in Zuidwolde voor het inleveren van het grofvuil. Uit onderzoek is
gebleken dat om de inwoners goed te faciliteren een nieuwe milieustraat nodig is”.

Verbetermogelijkheden inleveren grof afval
Het college vraagt de raad in te stemmen met:

  • Realisatie van een nieuwe toekomstbestendige milieustraat op het huidige terrein te Zuidwolde;
  • Alle huishoudens in De Wolden een afvalpas aan te bieden waarmee twee keer per jaar gratis toegang verkregen kan worden tot de milieustraat;
  • Het terrein van de naastgelegen gemeentewerf ook bij de nieuwe milieustraat te betrekken;
  • Na realisatie de openingstijden van de milieustraat te verruimen door een middag per week extra open te zijn.
  • Het stroomverbruik op de nieuwe milieustraat te compenseren door deze te voorzien van zonnepanelen of een windmolen.

 

Kansen voor inwoners in de bijstand

Gemeente De Wolden stimuleert inwoners om uit de bijstand te komen. Het college heeft daarom besloten een kleine groep cliënten die als zelfstandige
beginnen, het eerste jaar vrij te stellen van gemeentelijke belastingen. Wethouder Mirjam Pauwels: ”Het gaat maar om een klein aantal inwoners,
maar we willen een positieve prikkel geven. We willen mensen de ruimte geven hun eigen bestaan op te bouwen.”

Als gevolg van de crisis zag De Wolden net als vele andere Nederlandse gemeenten dat het aantal inwoners dat afhankelijk werd van een uitkering toenam. “Nu de economie weer aantrekt, biedt dit ook kansen voor deze groep inwoners. Daarbij is het belangrijk om als gemeente maatwerk te bieden aan onze inwoners”: vervolgt wethouder Pauwels.

Niemand hoeft aan de zijlijn te staan
Gemeente De Wolden werkt met een team van werkcoaches en accountmanagers die haar tijd en energie besteedt om deze groep mensen te faciliteren, stimuleren en
activeren. Hierin maakt de gemeente onderscheid tussen re-integratie en participatie. Voor de groep participatie, de mensen voor wie werk (nog) niet is weggelegd, wordt maatwerk dienstverlening geboden. Er wordt ingezet op bijvoorbeeld vrijwilligerswerk dat past bij de individuele persoon.

Voor de groep re-integratie geldt dat er trajecten geboden worden die gericht zijn op werk. Voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt betekent dat met name actieve bemiddeling naar banen, al dan niet via werkstages of proefplaatsingen. De Wolden maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Drenthe. Dit zorgt voor een groot wervingsgebied van banen en werkstages. Ook organiseert de gemeente regelmatig speeddates met uitzendbureaus.

Naast de hiervoor genoemde activiteiten wordt begeleiding geboden aan mensen met een arbeidsbeperking met als doel dat ook deze mensen een betaalde baan vinden
waarbij de werkgever indien nodig ondersteuning kan krijgen in de vorm van een subsidie en begeleiding door een jobcoach.

Gemeente De Wolden biedt maatwerk vanuit de gedachte dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan.

Rol DB Rune in het overleg over mogelijke opvang van vluchtelingen

De mogelijke komst van een AZC bij vakantiepark Van Harte heeft in Ruinen veel uiteenlopende reacties opgeroepen. Dorpsbelangen Rune heeft geen standpunt voor of tegen een AZC ingenomen. Hierin kunnen wij ook geen partij kiezen omdat onze achterban nu eenmaal bestaat uit voor- en tegenstanders. Wel hebben we zo evenwichtig mogelijk de verschillende belangen van omwonenden en inwoners meegenomen in de adviezen aan B&W. Veel daarvan zien we terug in de motie die door de gezamenlijke partijen is ingebracht in de raadsvergadering van 25 februari j.l.
Er is in de afgelopen weken geregeld overleg geweest tussen de beide verenigingen van dorpsbelangen Ruinen en Echten en het college van B&W. Ook hadden we wekelijks zitting in de overleggroep die gevraagd en ongevraagd advies gaf. Daarnaast waren we aanwezig bij de informatieavonden en de inloopavond.
In afwachting van het besluit van de gemeente zien wij onze rol als overlegpartner met de gemeente. Daarin blijven we de belangen behartigen van ons dorp en van alle bewoners voor of tegen, met behoud van de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Speeltuinstichting Ravotti bedankt wethouder Mirjam Pauwels van gemeente De Wolden

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd bij Speeltuinstichting Ravotti uit Ruinen. Er zijn nieuwe schommels (Hinkenkamp en Zandkamp) en een klimboom (Esweg) geplaatst. Dit was mogelijk door de financiële steun van donateurs, sponsors en inkomsten van het oud papier. De grootste bijdrage werd echter geleverd door gemeente De Wolden. Het bestuur vond het daarom gepast om wethouder Mirjam Pauwels hiervoor met een bos bloemen te bedanken. Ravotti is blij met die steun en waardeert ook de goede samenwerking met de ambtenaren.

De reacties vanuit de leerlingenraad van basisschool ’t Oelebrӧd zijn ontzettend positief. Zij zijn een klankbord voor Ravotti en geven adviezen over wat zij leuk vinden en wensen. Daarnaast zijn de toestellen ook weer geïnspecteerd en de onderdelen voor het onderhoud zijn al weer binnen. Daar gaan de vrijwilligers dus ook weer mee aan de slag. Nieuwsgierig geworden naar het werk van Ravotti? Kijk dan op de site van dorpsbelangen Ruinen (www.dbrune.nl/speeltuinstichting-ravotti) of via de Facebook-pagina.

Op de foto staan wethouder Mirjam Pauwels (rechts) en de bestuursleden Linda Veltman (links) en Estev Beenhakker (midden) bij de nieuwe schommel op de Zandkamp.

Ravotti Ruinen

 

Inloopavond herontwikkeling De Tump

Op woensdag 17 februari 2016 organiseren gemeente De Wolden en
Woonconcept een inloopbijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan
Herontwikkeling Groene Weg 1 Ruinen (De Tump). Belangstellenden zijn van
harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in restaurant Luning, Brink 1 in Ruinen.

Het plan
De functie van ontmoetingscentrum De Tump is komen te vervallen door de verhuizing
naar het terrein van woonservicecentrum De Priensenije. Het is de bedoeling om de
huidige bebouwing op het perceel Groene Weg 1 te slopen en hiervoor in de plaats elf
woningen te bouwen (een blok met vijf woningen aan de Groene Weg en een blok met
zes woningen aan de Esweg).

Inloopbijeenkomst
Belangstellenden zijn van harte welkom om het voorontwerp-bestemmingsplan te
bekijken, vragen te stellen en een reactie op het plan te geven. Medewerkers van de
gemeente en Woonconcept zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Omdat het om
een inloopbijeenkomst gaat, kunt u zelf bepalen hoe laat u de bijeenkomst bezoekt
tussen 19.00 en 20.30 uur.

Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan
Het voorontwerp van het bestemmingsplan Herontwikkeling Groene Weg 1 Ruinen ligt
van 4 februari tot en met 2 maart 2016 ter inzage. Inzien kunt u via een bezoek aan het
gemeentehuis tijdens openingstijden of via de dewolden.nl/bestemmingsplan.

Meer informatie
Wie vragen heeft over de inloopbijeenkomst kan contact opnemen met de gemeente via
T. 14 0528.