Laatste begroting college: financieel gezonde positie

De financiële toekomst van gemeente De Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen niet of nauwelijks toe en de komende jaren heeft de gemeente een overschot op de begroting. Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college vandaag heeft gepresenteerd. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nu het einde van de huidige raadsperiode in zicht is, blikt het college terug op de financiële positie van de gemeente in 2014. “Door tal van maatregelen in de afgelopen collegeperiode is onze financiële positie ten goede gekeerd. Natuurlijk hebben de uitkeringen van het Rijk daaraan een bijdrage geleverd. Maar we zijn trots op het huidige financiële meerjarenbeleid, waarbij niet alleen sprake is van structurele begrotingsoverschotten, maar ook van een gezonde vermogenspositie”, schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de begroting. De begroting 2018 vertoont een overschot van ruim € 200.000,- in 2018, oplopend tot
bijna € 500.000,- in 2020.

Woonlasten
De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging zien. Maar het gaat slechts om een half procent. Door de stijging van de afvalstoffenheffing, als gevolg van de nieuwbouw van de milieustraat in Zuidwolde, zouden de totale woonlasten hoger uitvallen. Daarom heeft het college besloten de rioolheffing te verlagen en af te zien van de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting. De woonlasten stijgen volgend jaar daardoor minimaal. Daarmee zijn de gemeentelijke woonlasten de
afgelopen collegeperiode nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven.

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een reeks aan investeringen, die in totaal € 5,1 miljoen belopen. Het gaat onder meer om extra geld voor de herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk, fietspaden, led-verlichting bij sportaccommodaties, een kunstgrasveld in Koekange, zonne- en duurzaamheidsleningen, een nieuwe urnenmuur in Echten en parkeerplaatsen bij basisschool De Arendsvleugel in Ruinerwold.

Visie N375
Samen met de provincie is een visie opgesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid van de autoweg N375. Inwoners praten hierover mee. De oversteken zijn in beeld gebracht, werkgroepen bestaande uit bewoners, dorpsbelangen, gemeente en provincie denken na over de invulling van de plannen. Het college stelt de raad voor € 750.000,- op te nemen in de begroting als gemeentelijk aandeel.

Multifunctionele Accomodatie
Bij de behandeling van de Kadernota besloot gemeenteraad te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde, waarin
sport en cultuur elkaar vinden. Hoe dit MFA vormgegeven kan worden, komt terug in een procesvoorstel, dat de raad nog voor de begroting behandelt.

Initiatiefrijk De Wolden
“We hebben de afgelopen jaren gezien hoe onze inwoners vele initiatieven hebben ontplooid. In een behoorlijk aantal van deze initiatieven heeft de subsidieregeling
‘Initiatiefrijk De Wolden’ een ruime bijdrage geleverd. In 2018 komen we met voorstellen komen hoe ‘Initiatiefrijk De Wolden’ structureel kan worden gemaakt vanaf 2019”, aldus het college. De nieuwe raad kan hier dan een besluit over nemen. Voor 2018 is vooralsnog incidenteel € 250.000,- in de begroting opgenomen.

Fietspaden
Komende jaren wordt er verder ingezet op de aanleg van de fietspaden in De Wolden. In 2018 wordt er een subsidie aanvraag gedaan bij de provincie voor de aanleg van de fietspaden De Leeuwte/Munnekenweg.

Cultuur
De Wolden stond in 2017 in het teken van de Cultuurexplosie. Inwoners en culturele organisaties hebben de cultuurexplosie goed opgepakt en tot een succes gemaakt.
Deze culturele impuls heeft vernieuwing en verbreding van het culturele aanbod opgeleverd. Het college wil initiatieven die door de culturele impuls in 2017 een
succesvolle start hebben gehad de komende jaren financieel blijven steunen.

Zorg en Werkgelegenheid
De laatste jaren is sterk ingezet op versterking van de werkgelegenheid. De Wolden heeft zich aangesloten bij Regio Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle. Ondernemers
profiteren van dit nieuwe netwerk en laten zich adviseren en begeleiden bij innovatieve ontwikkelingen. Het werkgeversservicepunt maakt de match tussen werkzoekenden en bedrijven. Het draagvlak voor dit servicepunt neemt toe bij ondernemers.

In het sociaal domein zijn vele taken bij de gemeente neergelegd: met een bezuinigingsopdracht. Dit leek soms onmogelijk, maar dit is goed opgepakt. In De Wolden is met succes gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen. Een belangrijke uitdaging is het nog preventiever werken in de Jeugdzorg. Het lukt
steeds beter om te voorkomen dat jongeren extra hulp nodig hebben.

In de begroting heeft het college aangegeven dat het makkelijker wordt om geld in te zetten daar waar het nodig is. “Nu is geld nog specifiek bestemd voor diverse
verschillende uitkeringen. Als we in het ene potje geld overhouden, kunnen we dat niet zomaar voor een ander doel inzetten. Als dat makkelijker kan, kunnen we mensen sneller helpen.”

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 9 november 2017. De raadsvergadering begint om 13.30 uur.

De aanbiedingsbrief en de begroting 2018 zijn in te zien op de website dewolden.nl.

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 40 – 2017 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.


Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

 

Jongerenraad bezoekt gemeenteraad De Wolden

De Jongerenraad De Wolden brengt donderdag 28 september een bezoek aan de gemeenteraad. Dat gebeurt voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis in Zuidwolde. Om 19.00 uur worden de jongeren ontvangen door de raadsleden Albert Haar (D66) en Gerrie Hempen-Prent (Gemeentebelangen).
Raadsleden en jongeren gaan met elkaar in gesprek. Het doel is elkaar beter leren kennen, waardoor in de toekomst gemakkelijker contacten kunnen worden gelegd.
Er komen dit jaar nog twee ontmoetingen: voorafgaand aan de raadsvergaderingen op 19 oktober en 30 november.

Nieuwe leden gezocht
De Jongerenraad is op zoek naar nieuwe leden. Geef jij graag je mening, ben je nieuwsgierig, enthousiast en behoor jij toevallig tot de leeftijdscategorie 12 tot en met 23 jaar en woon je in de gemeente De Wolden? Dan is dit wat voor jou! De Jongerenraad bestaat uit een enthousiaste groep jongeren die een jaar geleden van start zijn gegaan met deze raad.

Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@jongerenraaddewolden.nl of een
persoonlijk bericht via Fcebook (www.facebook.com/jongerenraaddewolden).

Uniek project in Ruinen: zonnepanelen op het dak van sporthal De Marse!

Steeds meer Ruiners kiezen voor de voordelen van zonne-energie en plaatsen zonnepanelen op het dak van hun woning of bedrijf. Maar bewoners van een huurwoning of van een woning met een rieten of schaduwrijk dak kunnen daar nog niet van profiteren. Daarom heeft Dorpsbelangen Rune samen met Ondernemend Ruinen de handen ineen geslagen om een collectief zonne-energieproject te starten waar alle inwoners van Ruinen en omgeving aan deel kunnen nemen om zo lokaal nog meer duurzame energie op te wekken.

Het idee is om gebruik te maken van de zogenaamde Postcode Roos Regeling. Bij deze regeling krijg je de energiebelasting terug. Hiermee kun je de kosten die je maakt voor zonnepanelen helemaal terugverdienen. Dus overstappen op stroom die je zelf duurzaam opwekt, kost je uiteindelijk niks extra’s”, vertellen Marjan Bralten en Suzan Glazenborg van Dorpsbelangen Rune.

“Veel mensen willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar niet iedereen kan of wil zonnepanelen op het eigen dak. Voor deze mensen is de collectieve zonnecentrale heel interessant. Ons plan is om op het dak van de sporthal in Ruinen 180 zonnepanelen te leggen. De gemeente De Wolden heeft al laten weten mee te willen werken om dit plan te realiseren. Zo kunnen 15 tot 20 huishoudens profiteren van de regeling. We hebben berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat het ook financieel interessant is. Alle lichten staan dus op groen!”

Kans grijpen
“Natuurlijk staan we nu te popelen om dit project te realiseren. Dit is echt een unieke kans, dat we als dorp het dak van de sporthal vol kunnen leggen met zonnepanelen. In Ansen zijn soortgelijke projecten al gerealiseerd. Dat willen we ook in Ruinen mogelijk maken.”
“We roepen iedereen die interesse heeft voor het project op om contact met ons op te nemen”, vervolgt Marjan. “Ook willen we onze Werkgroep Duurzaam Ruinen uitbreiden met een aantal kartrekkers. Veel voorwerk is al gedaan, maar we hebben vier of vijf betrokken dorpsgenoten nodig om het project echt te realiseren.”
“Vanzelfsprekend moeten er ook genoeg deelnemers zijn. Hoeveel precies, is moeilijk te zeggen. Als er 9 deelnemers zijn die allemaal 20 panelen willen, dan kunnen we dit project al realiseren. Trouwens, dat hoeven niet allemaal particulieren te zijn. Twintig procent van de panelen, dus maximaal 36 stuks, mogen bedrijven voor hun rekening nemen.”

Oproep aan deelnemers en kartrekkers
Grijp jij deze kans voor open doel? Wil je de schouders eronder zetten in de werkgroep? Heb je belangstelling om deelnemer te worden in dit unieke project? Meld je dan voor 31 oktober aan. Dat kun je doen bij Dorpsbelangen Rune: info@dbrune.nl.

Wil je nog meer informatie: bel dan Marjan Bralten (06-12355145) van DB Rune of werkgroeplid Henk Vrijhof( 471064). Bij voldoende belangstelling, organiseren we in november een informatieavond. Als je je hebt aangemeld, dan krijg je hier automatisch een uitnodiging voor.

Inloopavond N375

In verband met de N375 is er een inloopavond voor bewoners. Deze wordt gehouden op dinsdag 17 oktober as in ’t Neie Punt. Tijdstippen zijn nog niet bekend.

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 31 – 2017 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.


Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

 

Activiteiten Ruinen in nieuwe aankondigingsborden

Bij de vier uitvalswegen van Ruinen staan sinds kort robuuste houten frames met daarin spandoeken ter promotie van activiteiten in en om Ruinen. Dit is een gezamenlijk initiatief van Stichting Promotie Ruinen, Dorpsbelangen Rune en Stichting Zwembad Ruinen en komt voort uit het project ‘Welkom in Ruinen’.

Er worden veel activiteiten georganiseerd en aangekondigd in Ruinen, wat geresulteerd heeft in een grote diversiteit aan spandoeken op allerlei plaatsen. Dit tot ergernis van inwoners en ook zeker van de gemeente. Na contact met de gemeente is overeengekomen om houten frames te maken, waarin de diverse activiteiten aangekondigd kunnen worden. Door de handen ineen te slaan is dit het resultaat geworden!

De coördinatie en beheer van de frames ligt bij Stichting Promotie Ruinen, zij zorgen ook voor plaatsing en vervanging van de spandoeken. De verschillende verenigingen van Ruinen hebben afgelopen week een brief gekregen met daarin de mogelijkheid om hun activiteiten aan te kondigen op een spandoek.

‘Met deze houten frames krijgen de ingangen van Ruinen een mooi en netjes aanzien en komen de aankondigingen voor de activiteiten duidelijker naar voren, zodat iedereen er bij wint,’ aldus Bertjan Hooijer van Stichting Promotie Ruinen. Voor meer informatie over de kosten en mogelijkheden van plaatsing kan een mail naar info@ruinen.nl gestuurd worden.

 

Frame toegangswegen

Uitnodiging Informatieavond Glasvezel De Wolden

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Ruinen en omgeving uit voor het bijwonen van één van de informatieavonden over Glasvezel De Wolden.

Omdat Ruinen een groot aantal huishoudens heeft die niet allemaal op één avond geïnformeerd kunnen worden hebben we besloten om het in gedeelten te doen, er zijn vier avonden gepland en in de week voorafgaande aan elke bijeenkomst zullen we in het deel van Ruinen dat dan aan de beurt is flyers verspreiden. Natuurlijk bent u ook op een van de andere avonden welkom. U kunt op deze avonden ook direct een abonnement afsluiten met een van de aanbieders want op elke bijeenkomst zullen mensen aanwezig zijn van de providers die op het glasvezelnet hun diensten aanbieden maar ook mensen van Glasvezel De Wolden en Sleutel Student (gratis hulpdienst voor het omzetten van uw e-mail adres).

De datums zijn: 16, 21 29 maart en 4 april.

Ter voorbereiding kunt u vast een kijkje nemen op www.glasvezeldewolden.nl

De avonden worden georganiseerd door dbRune in samenwerking Glasvezel De Wolden en zullen plaatsvinden in Buitencentrum de Poort, Kloosterstraat 12. Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:45 uur.

Informatieavond 16-03-2017 Informatieavond 21-03-2017 Informatieavond 29-03-2017 Informatieavond 04-04-2017
Bos Achterma Achter de Broeken Achter de Vledders
Brink De Lange Maat Anholt Armweide
Esweg (tussen groeneweg-mr.h.smeengestr.) Echtenseweg Anserweg Blanken
Groeneweg Esweg Armstraat Bouwschoppenkamp
Hees Eursinge Benderse Bremkamp
Kampweg Gijsselterweg De Heurinks De Akkers
Koedijk Hoekstraat Engeland Geuzinge
Mr. Harm Smeengestraat Jan Wierengaweg Galgenkamp Hinkenkamp
Meppelerweg Kalvermaat Gierenplas Hoge Kamp
Molenvledders Klinge Molenstraat Huttenweg
Neuzendijk Kloosterstraat Oude Benderseweg Karelspad
Hooikampen Kroezenmaat Smeestraat Noordharen
Oldenhave Leeuwte Stofakkers Ruinerdijk
Om de Kaamp Munnikenweg Voor de Broeken Trompenweg
Ronde Hoek Netten Waterleuzen Vledders
Ruinerweide Oosterstraat Witteveen Voor de Blanken
Schapenstreek Over de Waand Zandkamp
Stoffersweg Postweg
Waandweg Ruinerveldweg
Westerstraat Ruinerweg tot van Harte
Wijkveld Russenmaat
Wolvenweg Tolhuisweg
Zwederaweg Torenakker
Zuides
Zuivelstraat

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dbRune

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Rune op woensdag 22 maart 2017, vanaf 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in De Herberg van Rune, Westerstraat 60, 7963 BD in Ruinen. De agenda ziet er als volgt uit:

1)   Opening

2)   Notulen van de jaarvergadering 2015

3)   Ingekomen stukken en mededelingen

4)   Jaarverslag 2016 secretaris

5)   Jaarverslag 2016 penningmeester

6)   Verslag kascommissie

7)   Nieuw lid kascommissie

8)   Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is de dhr. Alfred Bennink

9)   Contributie

10) Rondvraag

11)  Pauze

12) Gastspreker:

Na de pauze zal projectleider Charlotte Extercatte een korte presentatie geven over de voortgang van het project ‘Welkom in Ruinen’.

13) Sluiting