Fietspad komt er eindelijk

Na vele jaren van inspanning, inspraak, overleg en belangenafweging is het dan eindelijk zover: het fietspad Munnekenweg – Leeuwte – Anholt wordt aangelegd. Het is een van de laatste grote fietsverbindingen van en naar Ruinen – een lang gekoesterde wens van het dorp gaat eindelijk in vervulling. Nog dit jaar gaat de schop de grond in. Op maandagavond 12 maart wordt tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Buitencentrum De Poort aan de Kloosterstraat 12 te Ruinen. Hier worden de plannen toegelicht. De aanwonenden worden door een persoonlijk overhandigde brief geïnformeerd.

 

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 08 – 2018 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

Brievenbus Jan Wieringaweg blijft!

Eind december 2017 heeft iedere inwoner van Ruinen een brief ontvangen van PostNL naar aanleiding van het voornemen om een aantal brievenbussen te verwijderen. Dorpsbelangen Rune heeft een brief gestuurd naar PostNL en bezwaar aangetekend tegen het verwijderen van de brievenbus aan de Jan Wieringaweg. Als argument hebben we aangevoerd dat de brievenbus aan de Jan Wieringaweg dicht bij een zorginstelling staat en dat het weghalen van deze brievenbus ingaat tegen het beleid van PostNL.

Binnen een week hadden we een reactie van PostNL. PostNL was zelf ter plekke wezen kijken en hebben besloten om de brievenbus aan de Jan Wieringaweg te laten staan.

Door onze actie blijven er nu 4 brievenbussen in Ruinen gehandhaafd: Jan Wieringaweg, Westerstraat, de Leeuwte en Armweide.

Uitnodiging bijeenkomst Organisatie en evenementen in NP Dwingelderveld

Op woensdagavond 7 februari 2018 organiseert het Nationaal Park Dwingelderveld een bijeenkomst over de organisatie van evenementen en activiteiten in het Dwingelderveld.

We hebben een voorstel opgesteld voor regels rondom het aanvragen van toestemming voor evenementen en activiteiten in het Nationaal Park Dwingelderveld. We willen u graag informeren over dit voorstel en erover met u in gesprek. Wij nodigen u daarom uit op woensdagavond 7 februari mee te praten en mee te denken. De concept-stukken vindt u op onze website www.nationaalpark-dwingelderveld.nl. Vanaf de homepagina kunt u doorbladeren naar alle informatie. Het voorstel wordt in maart aan de Stuurgroep Regionaal Landschap voorgesteld te bespreking.

Programma:
19:30 uur – Inloop met koffie/thee

20.00 uur – Welkomstwoord door voorzitter Henk van Hooft

20:05 uur – Toelichting op het voorstel door Catrien Scholten

20:30 uur – In groepen gelegenheid tot vragen en aanvullingen/suggesties

21:00 uur – Pauze

21:15 uur – Plenaire bespreking van vragen en suggesties

22.00 uur – Einde bijeenkomst

Waar:
RCN Vakantiepark De Noordster – Camping en bungalowpark
De Noordster 105, 7991 PB Dwingeloo

Aanmelden:
Wilt u graag de bijeenkomst bijwonen, dan vragen wij u eerst aan te melden.
U kunt zich aanmelden via onderstaande link:
http://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/dwingelderveld_recreatiezonering

Collectief zonnepanelen project op Sporthal De Marse

Om ons heen zien we steeds meer projecten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Ook in Ruinen zitten we niet stil. We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Rune en Ondernemend Ruinen. Het doel van de werkgroep is een bijdrage te leveren aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.
Wij zijn gestart met het realiseren van een collectief zonnepanelen project op sporthal De Marse voor en met inwoners van Ruinen en omgeving. Meedoen aan dit project is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook financieel interessant. Op de sporthal passen ongeveer 180 zonnepanelen. Daarmee kunnen 15 tot 20 huishoudens in Ruinen en omgeving in hun jaarlijkse energiebehoefte voorzien.
Op 29 november 2017 vond de eerste informatieavond over dit project plaats. Het was een drukbezochte avond. Er hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. Begin januari zullen we voor alle geïnteresseerden een vervolgbijeenkomst organiseren. Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan aan via het mailadres info@dbrune.nl
Voor meer informatie klik je hiernaast op het menu-item “Duurzaam Ruinen“.

Informatiebijeenkomst over collectief zonne-energieproject op sporthal De Marse

De oproep die de werkgroep Duurzaam Ruinen in oktober deed aan geïnteresseerden in het zonne-energieproject op het dak van sporthal De Marse, heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het laat zien dat er veel belangstelling is voor dit project.

De werkgroep Duurzaam Ruinen is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe kartrekkers. Op woensdag 29 november houden we de eerste informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Iedereen die gereageerd heeft op de oproep, heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Maar ook mensen die zich nog niet gemeld hebben, zijn op deze avond meer dan welkom!

Tijdens de bijeenkomst geven we informatie over de plannen voor het zonne-energieproject op de sporthal. We gaan in op de postcoderoosregeling, de regeling die het mogelijk maakt om de energiebelasting terug te krijgen. Ook andere vragen zullen aan bod komen. Hoe werkt dat nu precies met zo’n collectief project? Hoe wordt alles georganiseerd? En wat levert het op?

Deet Hoogveld uit Ansen zal in een presentatie op bovenstaande vragen ingaan. Hij is één van de mensen van het eerste uur van EnergieKansen, de coöperatie waar het allemaal mee begonnen is in Ansen. Hij kan ons dus van alles uit de praktijk vertellen over collectieve zonne-energieprojecten. Ook Christiaan Teule van Energiewerkplaats Drenthe is aanwezig. De energiewerkplaats begeleidt alle energieprojecten in Drenthe. Ook Christiaan heeft dus veel praktijkkennis.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 november in dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen. De inloop is vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur.

Bij deze nodigen wij iedereen die belangstelling heeft voor het collectieve zonne-energieproject op de sporthal, van harte uit! Of je nu van plan bent om deel te nemen, of dat je er gewoon wat meer van wilt weten: iedereen is welkom!

Werkzaamheden openbare ruimten in De Wolden

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente voert regelmatig onderhoud of aanpassingen uit aan de openbare ruimte. Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen de weggebruikers overlast en hinder ondervinden. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van dergelijke werkzaamheden die vanaf of in: Week 40 – 2017 plaatsvinden. Ook plaatst de gemeente deze lijst op haar website, www.dewolden.nl.

Meer informatie?
Bel 14 0528, u kunt vragen naar administratie Beheer Openbare Ruimte.

 

Laatste begroting college: financieel gezonde positie

De financiële toekomst van gemeente De Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen niet of nauwelijks toe en de komende jaren heeft de gemeente een overschot op de begroting. Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college vandaag heeft gepresenteerd. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nu het einde van de huidige raadsperiode in zicht is, blikt het college terug op de financiële positie van de gemeente in 2014. “Door tal van maatregelen in de afgelopen collegeperiode is onze financiële positie ten goede gekeerd. Natuurlijk hebben de uitkeringen van het Rijk daaraan een bijdrage geleverd. Maar we zijn trots op het huidige financiële meerjarenbeleid, waarbij niet alleen sprake is van structurele begrotingsoverschotten, maar ook van een gezonde vermogenspositie”, schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de begroting. De begroting 2018 vertoont een overschot van ruim € 200.000,- in 2018, oplopend tot
bijna € 500.000,- in 2020.

Woonlasten
De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging zien. Maar het gaat slechts om een half procent. Door de stijging van de afvalstoffenheffing, als gevolg van de nieuwbouw van de milieustraat in Zuidwolde, zouden de totale woonlasten hoger uitvallen. Daarom heeft het college besloten de rioolheffing te verlagen en af te zien van de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting. De woonlasten stijgen volgend jaar daardoor minimaal. Daarmee zijn de gemeentelijke woonlasten de
afgelopen collegeperiode nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven.

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een reeks aan investeringen, die in totaal € 5,1 miljoen belopen. Het gaat onder meer om extra geld voor de herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk, fietspaden, led-verlichting bij sportaccommodaties, een kunstgrasveld in Koekange, zonne- en duurzaamheidsleningen, een nieuwe urnenmuur in Echten en parkeerplaatsen bij basisschool De Arendsvleugel in Ruinerwold.

Visie N375
Samen met de provincie is een visie opgesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid van de autoweg N375. Inwoners praten hierover mee. De oversteken zijn in beeld gebracht, werkgroepen bestaande uit bewoners, dorpsbelangen, gemeente en provincie denken na over de invulling van de plannen. Het college stelt de raad voor € 750.000,- op te nemen in de begroting als gemeentelijk aandeel.

Multifunctionele Accomodatie
Bij de behandeling van de Kadernota besloot gemeenteraad te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde, waarin
sport en cultuur elkaar vinden. Hoe dit MFA vormgegeven kan worden, komt terug in een procesvoorstel, dat de raad nog voor de begroting behandelt.

Initiatiefrijk De Wolden
“We hebben de afgelopen jaren gezien hoe onze inwoners vele initiatieven hebben ontplooid. In een behoorlijk aantal van deze initiatieven heeft de subsidieregeling
‘Initiatiefrijk De Wolden’ een ruime bijdrage geleverd. In 2018 komen we met voorstellen komen hoe ‘Initiatiefrijk De Wolden’ structureel kan worden gemaakt vanaf 2019”, aldus het college. De nieuwe raad kan hier dan een besluit over nemen. Voor 2018 is vooralsnog incidenteel € 250.000,- in de begroting opgenomen.

Fietspaden
Komende jaren wordt er verder ingezet op de aanleg van de fietspaden in De Wolden. In 2018 wordt er een subsidie aanvraag gedaan bij de provincie voor de aanleg van de fietspaden De Leeuwte/Munnekenweg.

Cultuur
De Wolden stond in 2017 in het teken van de Cultuurexplosie. Inwoners en culturele organisaties hebben de cultuurexplosie goed opgepakt en tot een succes gemaakt.
Deze culturele impuls heeft vernieuwing en verbreding van het culturele aanbod opgeleverd. Het college wil initiatieven die door de culturele impuls in 2017 een
succesvolle start hebben gehad de komende jaren financieel blijven steunen.

Zorg en Werkgelegenheid
De laatste jaren is sterk ingezet op versterking van de werkgelegenheid. De Wolden heeft zich aangesloten bij Regio Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle. Ondernemers
profiteren van dit nieuwe netwerk en laten zich adviseren en begeleiden bij innovatieve ontwikkelingen. Het werkgeversservicepunt maakt de match tussen werkzoekenden en bedrijven. Het draagvlak voor dit servicepunt neemt toe bij ondernemers.

In het sociaal domein zijn vele taken bij de gemeente neergelegd: met een bezuinigingsopdracht. Dit leek soms onmogelijk, maar dit is goed opgepakt. In De Wolden is met succes gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen. Een belangrijke uitdaging is het nog preventiever werken in de Jeugdzorg. Het lukt
steeds beter om te voorkomen dat jongeren extra hulp nodig hebben.

In de begroting heeft het college aangegeven dat het makkelijker wordt om geld in te zetten daar waar het nodig is. “Nu is geld nog specifiek bestemd voor diverse
verschillende uitkeringen. Als we in het ene potje geld overhouden, kunnen we dat niet zomaar voor een ander doel inzetten. Als dat makkelijker kan, kunnen we mensen sneller helpen.”

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 9 november 2017. De raadsvergadering begint om 13.30 uur.

De aanbiedingsbrief en de begroting 2018 zijn in te zien op de website dewolden.nl.