Laatste begroting college: financieel gezonde positie

De financiële toekomst van gemeente De Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen niet of nauwelijks toe en de komende jaren heeft de gemeente een overschot op de begroting. Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college vandaag heeft gepresenteerd. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nu het einde van de huidige raadsperiode in zicht is, blikt het college terug op de financiële positie van de gemeente in 2014. “Door tal van maatregelen in de afgelopen collegeperiode is onze financiële positie ten goede gekeerd. Natuurlijk hebben de uitkeringen van het Rijk daaraan een bijdrage geleverd. Maar we zijn trots op het huidige financiële meerjarenbeleid, waarbij niet alleen sprake is van structurele begrotingsoverschotten, maar ook van een gezonde vermogenspositie”, schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de begroting. De begroting 2018 vertoont een overschot van ruim € 200.000,- in 2018, oplopend tot
bijna € 500.000,- in 2020.

Woonlasten
De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging zien. Maar het gaat slechts om een half procent. Door de stijging van de afvalstoffenheffing, als gevolg van de nieuwbouw van de milieustraat in Zuidwolde, zouden de totale woonlasten hoger uitvallen. Daarom heeft het college besloten de rioolheffing te verlagen en af te zien van de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting. De woonlasten stijgen volgend jaar daardoor minimaal. Daarmee zijn de gemeentelijke woonlasten de
afgelopen collegeperiode nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven.

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een reeks aan investeringen, die in totaal € 5,1 miljoen belopen. Het gaat onder meer om extra geld voor de herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk, fietspaden, led-verlichting bij sportaccommodaties, een kunstgrasveld in Koekange, zonne- en duurzaamheidsleningen, een nieuwe urnenmuur in Echten en parkeerplaatsen bij basisschool De Arendsvleugel in Ruinerwold.

Visie N375
Samen met de provincie is een visie opgesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid van de autoweg N375. Inwoners praten hierover mee. De oversteken zijn in beeld gebracht, werkgroepen bestaande uit bewoners, dorpsbelangen, gemeente en provincie denken na over de invulling van de plannen. Het college stelt de raad voor € 750.000,- op te nemen in de begroting als gemeentelijk aandeel.

Multifunctionele Accomodatie
Bij de behandeling van de Kadernota besloot gemeenteraad te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde, waarin
sport en cultuur elkaar vinden. Hoe dit MFA vormgegeven kan worden, komt terug in een procesvoorstel, dat de raad nog voor de begroting behandelt.

Initiatiefrijk De Wolden
“We hebben de afgelopen jaren gezien hoe onze inwoners vele initiatieven hebben ontplooid. In een behoorlijk aantal van deze initiatieven heeft de subsidieregeling
‘Initiatiefrijk De Wolden’ een ruime bijdrage geleverd. In 2018 komen we met voorstellen komen hoe ‘Initiatiefrijk De Wolden’ structureel kan worden gemaakt vanaf 2019”, aldus het college. De nieuwe raad kan hier dan een besluit over nemen. Voor 2018 is vooralsnog incidenteel € 250.000,- in de begroting opgenomen.

Fietspaden
Komende jaren wordt er verder ingezet op de aanleg van de fietspaden in De Wolden. In 2018 wordt er een subsidie aanvraag gedaan bij de provincie voor de aanleg van de fietspaden De Leeuwte/Munnekenweg.

Cultuur
De Wolden stond in 2017 in het teken van de Cultuurexplosie. Inwoners en culturele organisaties hebben de cultuurexplosie goed opgepakt en tot een succes gemaakt.
Deze culturele impuls heeft vernieuwing en verbreding van het culturele aanbod opgeleverd. Het college wil initiatieven die door de culturele impuls in 2017 een
succesvolle start hebben gehad de komende jaren financieel blijven steunen.

Zorg en Werkgelegenheid
De laatste jaren is sterk ingezet op versterking van de werkgelegenheid. De Wolden heeft zich aangesloten bij Regio Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle. Ondernemers
profiteren van dit nieuwe netwerk en laten zich adviseren en begeleiden bij innovatieve ontwikkelingen. Het werkgeversservicepunt maakt de match tussen werkzoekenden en bedrijven. Het draagvlak voor dit servicepunt neemt toe bij ondernemers.

In het sociaal domein zijn vele taken bij de gemeente neergelegd: met een bezuinigingsopdracht. Dit leek soms onmogelijk, maar dit is goed opgepakt. In De Wolden is met succes gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen. Een belangrijke uitdaging is het nog preventiever werken in de Jeugdzorg. Het lukt
steeds beter om te voorkomen dat jongeren extra hulp nodig hebben.

In de begroting heeft het college aangegeven dat het makkelijker wordt om geld in te zetten daar waar het nodig is. “Nu is geld nog specifiek bestemd voor diverse
verschillende uitkeringen. Als we in het ene potje geld overhouden, kunnen we dat niet zomaar voor een ander doel inzetten. Als dat makkelijker kan, kunnen we mensen sneller helpen.”

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 9 november 2017. De raadsvergadering begint om 13.30 uur.

De aanbiedingsbrief en de begroting 2018 zijn in te zien op de website dewolden.nl.

Facebook

Vanavond informatiebijeenkomst over de N375, o.a. over opheffen of duurzaam veilig maken van de oversteek Gijsselte van 19:00 tot 21:30 uur in Dorpshuis 't Neie Punt, Jan Wierengaweg 109, Ruinen ... bekijk meerbekijk minder

2 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Morgen mag het oud papier weer aan de weg, vanaf 8:30 komt Stichting Openluchtspel Ruinen de kliko bij u legen. ... bekijk meerbekijk minder

4 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Uniek project in Ruinen: zonnepanelen op het dak van sporthal De Marse!
Steeds meer Ruiners kiezen voor de voordelen van zonne-energie en plaatsen zonnepanelen op het dak van hun woning of bedrijf. Maar bewoners van een huurwoning of van een woning met een rieten of schaduwrijk dak kunnen daar nog niet van profiteren. Daarom heeft Dorpsbelangen Rune samen met Ondernemend Ruinen de handen ineen geslagen om een collectief zonne-energieproject te starten waar alle inwoners van Ruinen en omgeving aan deel kunnen nemen om zo lokaal nog meer duurzame energie op te wekken.
“Het idee is om gebruik te maken van de zogenaamde Postcode Roos Regeling. Bij deze regeling krijg je de energiebelasting terug. Hiermee kun je de kosten die je maakt voor zonnepanelen helemaal terugverdienen. Dus overstappen op stroom die je zelf duurzaam opwekt, kost je uiteindelijk niks extra’s”, vertellen Marjan Bralten en Suzan Glazenborg van Dorpsbelangen Rune.
“Veel mensen willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar niet iedereen kan of wil zonnepanelen op het eigen dak. Voor deze mensen is de collectieve zonnecentrale heel interessant. Ons plan is om op het dak van de sporthal in Ruinen 180 zonnepanelen te leggen. De gemeente De Wolden heeft al laten weten mee te willen werken om dit plan te realiseren. Zo kunnen 15 tot 20 huishoudens profiteren van de regeling. We hebben berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat het ook financieel interessant is. Alle lichten staan dus op groen!”

Kans grijpen
“Natuurlijk staan we nu te popelen om dit project te realiseren. Dit is echt een unieke kans, dat we als dorp het dak van de sporthal vol kunnen leggen met zonnepanelen. In Ansen zijn soortgelijke projecten al gerealiseerd. Dat willen we ook in Ruinen mogelijk maken.”
“We roepen iedereen die interesse heeft voor het project op om contact met ons op te nemen”, vervolgt Marjan. “Ook willen we onze Werkgroep Duurzaam Ruinen uitbreiden met een aantal kartrekkers. Veel voorwerk is al gedaan, maar we hebben vier of vijf betrokken dorpsgenoten nodig om het project echt te realiseren.”
“Vanzelfsprekend moeten er ook genoeg deelnemers zijn. Hoeveel precies, is moeilijk te zeggen. Als er 9 deelnemers zijn die allemaal 20 panelen willen, dan kunnen we dit project al realiseren. Trouwens, dat hoeven niet allemaal particulieren te zijn. Twintig procent van de panelen, dus maximaal 36 stuks, mogen bedrijven voor hun rekening nemen.”
Oproep aan deelnemers en kartrekkers
Grijp jij deze kans voor open doel? Wil je de schouders eronder zetten in de werkgroep? Heb je belangstelling om deelnemer te worden in dit unieke project? Meld je dan voor 31 oktober aan. Dat kun je doen bij Dorpsbelangen Rune: info@dbrune.nl.
Wil je nog meer informatie: bel dan Marjan Bralten (06-12355145) van DB Rune of werkgroeplid Henk Vrijhof( 471064). Bij voldoende belangstelling, organiseren we in november een informatieavond. Als je je hebt aangemeld, dan krijg je hier automatisch een uitnodiging voor.
... bekijk meerbekijk minder

4 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

In verband met de N375 is er een inloopavond voor bewoners. Deze wordt gehouden op dinsdag 17 oktober as in ’t Neie Punt. Tijdstippen zijn nog niet bekend. ... bekijk meerbekijk minder

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Iedereen opgelet, morgenvroeg mag de oud papier kliko (met de handvaten naar de straat toe) weer aan de straat worden gezet. In verband met het Runerfeest is dit een week eerder dan gebruikelijk. Zangvereniging "Ruunder Basalt" komt vanaf 08:30 uur bij u langs. Voor vragen kunt u bellen met de oud papier telefoon, 06 - 1370 7105. ... bekijk meerbekijk minder

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook
Berichten Archief