Informatie

Gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden bestaat uit vele verschillende dorpen. De meeste van deze dorpen hebben belangenverenigingen. Deze verenigingen voor Dorpsbelangen worden door de gemeente geraadpleegd bij belangrijk beleidsbeslissingen. Hierdoor kunnen de verenigingen haar dorpsbewoners beleidskeuzes uitleggen.

Tenminste éénmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen B & W en het bestuur van Dorpsbelangen. Daarnaast vindt er jaarlijks overleg plaats tussen het bestuur van Dorpsbelangen en een delegatie van de gemeenteraad. In dat overleg kan Dorpsbelangen eventuele wensen t.a.v. subsidies en investeringen in de betreffende kern tot uiting brengen. Contacten tussen de verenigingen en het Woldense gemeentebestuur lopen via de bestuursadviseur kernparticipatie, de heer Geert Greveling.

Gemeente De Wolden

 

BOKD

“Een dorp is leefbaar als we het met z’n allen leefbaar vinden”

De een meet dit af aan het aantal voorzieningen, de ander juist aan het sociale klimaat of ruimte voor nieuwbouw. Daar waar de leefbaarheid onder druk staat komt de Brede Overleggroep Kleine Dorpen, kortweg BOKD, in actie. Bij de BOKD zijn ruim 130 dorpsbelangenorganisaties aangesloten, ook DB Rune is lid van de BOKD.

De BOKD biedt op verzoek professionele ondersteuning aan haar leden en komt op voor de belangen en leefbaarheid van de kleine dorpen in Drenthe. Naast belangenbehartiging ontwikkelt de BOKD projecten die toegespitst zijn op actuele problemen, kansen of behoeften. Zo zijn in de loop van de tijd kaderprojecten ontwikkeld op onderwerpen als verkeersveiligheid in dorpen, groen in en rondom het dorp, het landschappelijk bouwen van woningen en het ontwikkelen van toekomstvisies in de vorm van Dorpsomgevingsplannen.

Brede Overleggroep Kleine Dorpen