De rol van DB Rune inzake opvang vluchtelingen

Op maandag 11 januari 2016 werden we uitgenodigd door B & W van De Wolden om te komen praten over de mogelijke komst van een opvang voor vluchtelingen op het terrein van Van Harte in Echten. In de afgelopen weken is gebleken dat dit bericht veel onrust heeft gegeven in onze omgeving. In de bijeenkomsten die nu geweest zijn, hebben wij wel ervaren dat iedereen de vrijheid heeft om zijn mening te geven en dat er naar elkaar geluisterd wordt.

Het bestuur van DB Rune zal geen standpunt innemen voor of tegen de eventuele komst van een opvang op de genoemde locatie. Wij vertegenwoordigen zowel voor- als tegenstanders in Ruinen en staan voor de belangen van alle Ruiners. De gemeenteraad heeft in oktober 2015 unaniem besloten haar deel van de verantwoordelijkheid te willen nemen voor de opvang van asielzoekers.

Nu duidelijk wordt over welke locatie in De Wolden wordt gesproken met het COA, hebben wij begrip voor de onrust die dit geeft voor directe omwonenden en we begrijpen dat er veel vragen leven onder de inwoners van Ruinen. Doordat de gesprekken tussen het COA en de gemeente nog in een begin-stadium zijn, zijn veel vragen nog niet goed te beantwoorden. Er ligt van het COA uit op dit moment ook nog geen plan bij de gemeente. Dit wordt eind januari verwacht.

Wij staan momenteel in nauw contact met de gemeente en met DB Echten en worden goed op de hoogte gehouden. In een overleg van 18 januari tussen de gemeente, DB Rune, DB Echten en een aantal omwonenden is afgesproken dat de gemeente op korte termijn start met het vormen van een divers samengestelde overleggroep met inwoners uit Ruinen en Echten. De gemeente informeert inwoners hierover per brief en doet daarin een oproep aan inwoners zich voor de overleggroep aan te melden. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente een inloopavond organiseert zodra de gemeente het plan van het COA heeft ontvangen. De inloopavond vindt plaats voorafgaand aan het besluit over de eventuele komst van een opvanglocatie op het terrein van Van Harte.
DB Rune wil de verschillende belangen behartigen door het besluitvormingsproces kritisch en nauwlettend te volgen. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil zijn of haar mening in een open gesprek kan verwoorden, zorgen kan uiten, vragen kan stellen en adviezen kan geven en dat deze worden meegewogen in de besluitvorming.

Voor vragen over de opvang van vluchtelingen kunt u contact opnemen met de gemeente: T 14 0528 of mailen naar communicatie@dewolden.nl. Met vragen over de rol van DB Rune, kunt u terecht bij één van de bestuursleden van DB Rune.