AZC Ruinen/Echten

Rol DB Rune in het overleg over mogelijke opvang van vluchtelingen

De mogelijke komst van een AZC bij vakantiepark Van Harte heeft in Ruinen veel uiteenlopende reacties opgeroepen. Dorpsbelangen Rune heeft geen standpunt voor of tegen een AZC ingenomen. Hierin kunnen wij ook geen partij kiezen omdat onze achterban nu eenmaal bestaat uit voor- en tegenstanders. Wel hebben we zo evenwichtig mogelijk de verschillende belangen van omwonenden en inwoners meegenomen in de adviezen aan B&W. Veel daarvan zien we terug in de motie die door de gezamenlijke partijen is ingebracht in de raadsvergadering van 25 februari j.l.
Er is in de afgelopen weken geregeld overleg geweest tussen de beide verenigingen van dorpsbelangen Ruinen en Echten en het college van B&W. Ook hadden we wekelijks zitting in de overleggroep die gevraagd en ongevraagd advies gaf. Daarnaast waren we aanwezig bij de informatieavonden en de inloopavond.
In afwachting van het besluit van de gemeente zien wij onze rol als overlegpartner met de gemeente. Daarin blijven we de belangen behartigen van ons dorp en van alle bewoners voor of tegen, met behoud van de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven.